תנאי השימוש 

 

 

תנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן מחייבים כל מי שיבחר להשתמש באתר בכל דרך שהיא.

הכניסה לאתר והשימוש באתר או במידע המצוי בו - מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי שימוש אלה.

1.     מידע ואחריות

א.    המידע המצוי באתר זה נמסר אך ורק לנוחות המבקרים והגולשים באתר.

ב.    המידע הנכלל באתר זה נמסר למטרות אינפורמטיביות כלליות בלבד ואינו מהווה או מתיימר להוות הצעה ו/או הזמנה ו/או המלצה לשימוש או לרכישה של כל אביזר עזר ו/או מוצר אחר הכלולים באתר.

ג.     למען הסר ספק מובהר כי מילבת אוספת את המידע המצוי באתר זה ממקורות המידע השונים הקיימים בשוק, לרבות עלוני שיווק, אנשי מקצוע ומאגרי מידע אחרים.  לפיכך מובהר כי יתכן שחלק מן המידע באתר אינו נכון ו/או אינו מדוייק ו/או אינו מעודכן, נכון למועד הביקור באתר.

ד.    אביזרי העזר והמוצרים המפורסמים באתר זה לא נוסו ולא נבדקו על ידי מילבת, ומכל מקום על המשתמש להתייעץ עם רופא ו/או מומחה רלוונטי לפני רכישה של אביזר או מוצר כלשהו, על מנת לוודא התאמתו לצרכי המשתמש.

ה.    מילבת ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג, בכל עילה שהיא, ולכל נזק שהוא (ישיר או עקיף), המבוססת על נתוני האתר והמידע המתפרסם בו.

ו.     המידע מוצע לציבור "כמות-שהוא" (“As Is”). מילבת או מי מטעמה לא ישאו באחריות לאמיתות המידע ו/או התאמת המידע לצורכי המשתמש בו, או באשר לאופן בו הוא או צד ג' כלשהו עושה שימוש במידע.

ז.     מילבת ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם למי שיבחר להשתמש במידע המצוי באתר, וזאת גם אם יתברר כי מידע זה שגוי, לא מדויק או לא מעודכן. המשתמש במידע מודע לכך, שהמידע שבאתר אינו מדויק ו/או אינו מעודכן, והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש במידע זה. בכלל זה, המשתמש במידע מוותר על כל טענה, כי מילבת ו/או מי מטעמה היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.

ח.      מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מילבת ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או לכל צד ג', כתוצאה מהשימוש באתר ובמידע.

ט.    מילבת רשאית לערוך שינויים בדפי אתר זה בתוכנם ובמידע הכלול בהם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.  מילבת אינה מתחייבת לעדכן את החומר הכלול באתר ו/או אינה מתחייבת לגבי מועדי העדכון.

2.     זכויות יוצרים:

א.    כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים במידע המצוי באתר זה, שמורות למילבת או לצדדים שלישיים.

ב.    מילבת מתירה למבקרים באתר זה לצפות במידע המצוי בו ולשמור אותו לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד.

ג.     בכפוף לדיני זכויות היוצרים, אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשנות או להשתמש בדרך כלשהי בחומר המצוי באתר זה ו/או במידע שלמילבת זכויות יוצרים בו, אלא לאחר קבלת הסכמת מילבת, מראש ובכתב.

 3.    קישורים:

א.       קישורים המצויים באתר זה הם לנוחות המשתמש בלבד. מילבת ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות בגין הקישור, האתר המקושר, או כל הנובע מכך.

ב.            מילבת ו/או מי מטעמה אינם אחראים לאתרים לגביהם קיים קישור, אין להם שליטה על תוכנם של אתרים אלה, ואין בהופעת הקישור משום מתן גושפנקא או המלצה לאתר או לבעליו.

ג.             בכל מקרה, הכניסה לאתר מקושר היא באחריות מי שבוחר לעשות כן. מילבת ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר או לצד ג' כלשהו. הבחירה להיכנס לאתר המקושר היא בחירת המשתמש, והסיכון הנובע מכך מוטלת אך ורק עליו.

ד.            למניעת ספק מובהר בזאת, כי כל הגבלות האחריות על המידע הכלול באתר זה - חלות גם על המידע באתר המקושר.

 4.    שונות:

א.      על תנאי שימוש אלה יחולו הוראות דיני ישראל בלבד. כל תביעה או הליך משפטי בענין הקשור באתר זה או הנובע ממנו, יתבררו אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך, שמקום שבתו הוא בירושלים.

ב.       מילבת שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת, ללא מתן הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג.        המשתמש מתחייב לבדוק מעת לעת את תנאי השימוש באתר, על מנת להתעדכן בשינויים בהם; והוא לוקח על עצמו את הסיכון הכרוך בהימנעות מבדיקות נוספות כאמור.

ד.       מילבת שומרת על הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר  ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.